Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Dereceli Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir
0 (232) 3881103/5580

Programın Tanıtımı

Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Dereceli Doktora Programı, 2014 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Bu programla öğrencinin; birey, aile ve toplum sağlığına yönelik hizmetlerde ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliklerini kullanarak eleştirel analiz ve değerlendirme yoluyla problemlere çözüm önerileri üretebilmesi, bağımsız ve özgün bir araştırma ile sonuçları ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır.
Hemşirelik ve sağlık memurluğu lisans mezunu olmak koşuluyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans derecesine sahip olan, ALES sınavından en az 80 puan, YDS sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış adaylar güz ve bahar yarıyıllarında mülakat sınavına alınır. Adayların mülakat notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamıdır. Bilimsel başarı düzeyi notunun en az 65 olması gerekir. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir.
Lisans dereceli doktora programının süresi, 6 yarıyıl teorik ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 10 yarıyıldır. Program 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin 180 AKTS kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ders ve seçmeli ders alması, 120 AKTS kredi yükü olan doktora tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir.
Programdan mezun olmak için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve doktora tezini bitirmesi gerekmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ya da 4 üzerinden 2,5 (CB) olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan başarılı olan doktora öğrencisi tez çalışmalarına başlar. Tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak zorundadır. Tez jüri önünde sözlü olarak savunulur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu ve İllerde Halk Sağlığı Müdürlüklerinde birim sorumlusu, yönetici olarak görev alabilirler. Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında/Fakültelerinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Prof.Dr. Süheyla ÖZSOY,
Prof.Dr. Aynur UYSAL TORAMAN,
Doç.Dr. Melek ARDAHAN,
Doç.Dr. Şafak DAĞHAN
Yrd.Doç.Dr. Gülengül MERMER

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans Dereceli Doktora Programı, Akademik Gelişim

Ek Bilgiler