Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir
0 (232) 3881103/5580

Programın Tanıtımı

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 1982 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011 yılından itibaren Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Halk sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Bu programın amacı öğrencinin; temel sağlık hizmetleri felsefesi ile birey, aile, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde halk sağlığı hemşiresinin rolleri, sorumlulukları ve bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin uzmanlık bilgi ve becerisi kazanmasıdır.
Bu programa başvurabilmek için adayların, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmaları, en az 55 ALES (yada Senato tarafından belirlenecek ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eş değer bir puan) ve en az 50 YDS puanına (ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan) sahip olmaları gerekmektedir. Aday değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %25’inin toplamı adayın yerleştirme puanını oluşturur. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz. Yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 60 ve üzeridir. Alınan
puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir.
Programdan mezun olabilmek için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve maksimum iki yıllık bir sürede yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Vize ve finaller yıl içerisinde yapılır. Başarı puanı vizelerin %40’ı, finallerin %60’ı alınarak belirlenir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 2 (CC) olması gerekir.
Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlamak ve her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu ve İllerde Halk Sağlığı Müdürlüklerinde birim sorumlusu olarak görev alabilirler. Hemşirelik Fakültelerinde, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Halk Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Prof.Dr. Süheyla ÖZSOY,
Prof.Dr. Aynur UYSAL TORAMAN,
Doç.Dr. Melek ARDAHAN,
Doç.Dr. Şafak DAĞHAN
Yrd.Doç.Dr. Gülengül MERMER

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, Halk Sağlığı Hemşireliği, Yüksek Lisans, Akademik Gelişim, Mesleki Gelişim

Ek Bilgiler