Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi İle Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir
0 (232) 3881103/5580

Programın Tanıtımı

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı 1987 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Bu programla halk sağlığı hemşireliği uzmanlığına sahip olan öğrencinin; birey, aile ve toplum sağlığına yönelik hizmetlerde ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliklerini kullanarak eleştirel analiz ve değerlendirme yoluyla problemlere çözüm önerileri üretebilmesi, bağımsız ve özgün bir araştırma ile sonuçları ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır.
Doktora programına, hemşirelik ve sağlık memurluğu lisans mezunu olmak koşuluyla, halk sağlığı, halk sağlığı hemşireliği ve diğer hemşirelik bilim uzmanlığı alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olan, ALES sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış adaylar güz ve bahar yarıyıllarında mülakat sınavına alınır. Adayların mülakat notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bilimsel başarı düzeyi notu; lisans mezunu ve tezsiz yüksek lisans mezunu olarak başvuran adaylar için; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamıdır. Tezli yüksek lisans mezunu olarak başvuran adaylar için ise; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u ve mülakat puanının %20’sinin toplamı olarak hesaplanır. Bilimsel başarı düzeyi notunun en az 65 olması gerekir. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir.
Lisans ve tezsiz yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240AKTS’dir.
Programdan mezun olmak için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve doktora tezini bitirmesi gerekmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ya da 4 üzerinden 2,5 (CB) olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan başarılı olan doktora öğrencisi tez çalışmalarına başlar. Tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak zorundadır. Tez jüri önünde sözlü olarak savunulur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu ve İllerde Halk Sağlığı Müdürlüklerinde birim sorumlusu, yönetici olarak görev alabilirler. Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında/Fakültelerinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Prof.Dr. Süheyla ÖZSOY,
Prof.Dr. Aynur UYSAL TORAMAN,
Doç.Dr. Melek ARDAHAN,
Doç.Dr. Şafak DAĞHAN
Yrd.Doç.Dr. Gülengül MERMER

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, Halk Sağlığı Hemşireliği, Doktora, Akademik Gelişim

Ek Bilgiler