Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

EGE ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
35100 Bornova – İzmir
Tel : +90 232 342 57 14
Faks : +90 232 339 90 00
Email : besyo@mail.ege.edu.tr
Web : http://besyo.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Program Genel Yapısı
Karşılaşılan sorunları bağımsız olarak kurgulayarak, çözüm üreterek, sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde kuramsal veya uygulayabilecek seviyelerde yeterliliğe sahip nitelikli spor bilimciler yetiştirilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermektedir. Program 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Program dili Türkçe ‘dir.

Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Lisans diploması; ALES sınavından en az 50 almış olmak; YDS dil sınavından 50 almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak. Koşulları yerine getiren adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
En az 4 yıllık lisans eğitimi almış ancak Spor Bilimleri alanından gelmeyen öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler fark dersleri okuyacaklardır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Temel Program Kazanımları
1. Hareket ve Antrenman Bilimlerinde temel alan bilgisine sahip olma ve bu bilgileri uzmanlık düzeyinde uygulamaya aktarabilmek,
2. Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında farklı disiplinler arası bilgilerin ortak kullanım bilincine varmak,
3. Antrenörlük mesleğinde karşılaşabileceği bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
4. Antrenörlük uygulamalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek,
5. Spor bilimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek,
6. Spor kuruluşları ve diğer sosyal gruplarla ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,
7. Her düzeye (yaş grupları, elit, profesyonel, yaşlı, vb.) uygun antrenman programları düzenleyebilme yeterliliği,
8. Alanında bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme yetkinliği ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek,
9. Spor bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek,
10. Spor bilimleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN

Prof.Dr.S.Rana VAROL

Prof.Dr.Muzaffer ÇOLAKOĞLU

Prof.Dr.A.Doğan DEMİRHAN

Doç.Dr.Sevcan D.ATALAY

Yrd.Doç.Dr.Ercan HASLOFÇA

Yrd.Doç.Dr.Özgür ÖZKAYA

Yrd.Doç.Dr.M.Zeki ÖZKOL

Anahtar Kelimeler

Performans, Spor Bilimleri, Antrenörlük, Antrenman Bilimi, Egzersiz