İş Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir
0 (232) 3881103/5580

Programın Tanıtımı

Bu programın amacı öğrencinin, iş sağlığı hemşireliğine özgü uzmanlık bilgi ve becerisine sahip olması, iş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları, iş sağlığı hizmetlerinde ekip çalışması ve hizmetin sürdürülmesine ilişkin eleştirel bakış açısı geliştirmesi, alanında araştırmalar gerçekleştirip, uygulamaya aktarabilmesi, güncel, bilimsel bilgiyi takip etme ve yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmasıdır.
İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların, hemşirelik ve sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmaları, en az 55 ALES (ya da Senato tarafından belirlenecek ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eş değer bir puan) ve en az 50 YDS puanına (ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan) sahip olması gerekir. Aday değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %25’inin toplamı adayın yerleştirme puanını oluşturur. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz. Yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 60 ve üzeridir. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir.
Programdan mezun olabilmek için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve maksimum iki yıllık bir sürede yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Vize ve finaller yıl içerisinde yapılır. Başarı puanı vizelerin %40’ı, finallerin %60’ı alınarak belirlenir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 2 (CC) olması gerekir.
Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlamak ve her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır. İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
İşçinin bulunduğu yerlerde iş sağlığı hizmetlerinin planlanmasına ilişkin görevlerde danışman, planlayıcı ve yönetici olarak, iş sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere iş sağlığı hemşiresi olarak, Hemşirelik Fakültelerinin, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Yüksekokullarının Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dallarında akademisyen olarak görev alabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Prof.Dr. Süheyla ÖZSOY,
Prof.Dr. Aynur UYSAL TORAMAN,
Doç.Dr. Melek ARDAHAN,
Doç.Dr. Şafak DAĞHAN
Yrd.Doç.Dr. Gülengül MERMER

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, İş Sağlığı Hemşireliği, Akademik Gelişim, Mesleki Gelişim

Ek Bilgiler