Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İZMİR

Programın Tanıtımı

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programının amacı; öğrencinin kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili sorunları önleme ve çözümlemede yenilikleri takip etmesini; bu bilgileri bilimsel, bütüncül ve etik bir bakış açısı ile derinlemesine tartışabilmesini ve yorumlayabilmesini; edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilme yeteneği kazanmasını ve bu sorunlar için orijinal çözüm yolları üretecek bilimsel çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Bu program yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi ondört yarıyıl gibi bir süreçten oluşmaktadır. Öğrenci ders aşaması bittikten sonra yeterlilik sınavına girer. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresince yeterlilik sınavına; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmişse en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci kalan dört yarıyılda ise tez çalışmasını tamamlar. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
İlk iki yıl, bir yarı dönem için alması gereken AKTS toplamı 30 kredi olup, bunun 21 AKTS’i zorunlu, 9 AKTS’i seçmeli derslerden olmak zorundadır. Üçüncü ve dördüncü yıl tez çalışmasından oluşmakta olup 120 AKTS üzerinden kredilendirilir. Toplam 240 AKTS’i tamamlayan yeterlilik sınavından başarılı olan ve doktora tezinden başarılı olan öğrenciler doktora programından mezun olmaya hak kazanırlar.” Kadın Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları”, “İleri Doğum Hemşireliği”, “Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler”, “Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I”, “Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II” zorunlu derslerdir. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla, Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı, Güvenli Annelik, Perinatoloji, Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması, İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelinde Kuram ve Modeller, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelinde Etik Konular, Cinsellik ve Cinsel Sağlık, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme seçmeli derslerini alabilirler.
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora eğitimini tamamlayan mezunlar hastanelerde “uzman hemşire” ,”klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici/ başhemşire” olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi Doktor” veya “Öğretim Görevlisi “, Sağlık Meslek Liselerinde “meslek dersleri öğretmeni” olarak çalışabilirler.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Prof. Dr. Oya KAVLAK
Prof. Dr. Gül ERTEM
Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
Yard. Doç. Dr. Aynur SARUHAN
Yard. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ
Yard. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT
Yard. Doç. Dr. Zeynep DAŞIKAN

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Eğitimi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları

Ek Bilgiler