Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

umran.sevil@ege.edu.tr
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir, Tel: 02323115544

Programın Tanıtımı

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programının amacı; öğrencinin kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili sorunları önleme ve çözümlemede yenilikleri takip etmesini; haberden olduğu bu bilgileri bilimsel, bütüncül ve etik bir bakış açısı ile derinlemesine tartışabilmesini ve yorumlayabilmesini; edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilme yeteneği kazanmasını ve bu sorunlar için orijinal çözüm yolları üretecek bilimsel çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Bu program yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıllık bir süreçten oluşmaktadır. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olmaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabuledilenlerde ise en az dört yarıyılı tez hazırlama süresi olarak kullanılmış olması gerekir. Ders aşaması bittikten sonra yeterlilik sınavına girer. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci kalan dört yarıyılda ise tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi dört yarıyıl uzatılabilir. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 16 adet ders ve doktora tezi olacak şekilde 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk iki yıl, bir yarı dönem için alması gereken AKTS toplamı 30 kredi olup, bunun 21 AKTS’i zorunlu, 9 AKTS’i seçmeli derslerden olmak zorundadır. Üçüncü ve dördüncü yıl tez çalışmasından oluşmakta olup 120 AKTS üzerinden kredilendirilir. Toplam 240 AKTS’i tamamlayan yeterlilik sınavından başarılı olan ve doktora tezinden başarılı olan öğrenciler doktora programından mezun olmaya hak kazanırlar.” Kadın Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları”, “İleri Doğum Hemşireliği”, “Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler” zorunlu derslerdir. Doktora öğretim programlarında zorunlu derslerin toplam kredisi, programdaki derslerin toplam kredisinin %20’sinden az %30’undan fazla olamaz. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Dersi, Güvenli Annelik, Perinatoloji, Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması, İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması, Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I- II, Aile Sağlığı Hemşireliği, Aile İçi Etkileşim ve Sorunlar, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme seçmeli derslerini alabilirler.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora eğitimini tamamlayan mezunlar hastanelerde “uzman hemşire” ,”klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici/ başhemşire” olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi Doktor” veya “Öğretim Görevlisi “, Sağlık Meslek Liselerinde “meslek dersleri öğretmeni” olarak çalışabilirler.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Oya KAVLAK
Doç Dr. Gül ERTEM
Doç. Dr. ŞENAY ÜNSAL ATAN
Doç. Dr. AYNUR SARUHAN
Yard. Doç. Dr. SEZER ER GÜNERİ
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM DEMİREL BOZKURT
Yard. Doç. Dr. ZEYNEP DAŞIKAN

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Eğitimi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları