Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İZMİR

Programın Tanıtımı

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programının amacı; öğrencide Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerisi geliştirmektir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı dört yarıyıl, azami altı yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi iki yarıyıl uzatılabilir.
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. İlk yıl, bir yarı dönem için alması gereken AKTS toplamı 30 kredi olup, ilk dönem 7 AKTS zorunlu, 23 AKTS seçmeli, 2. Dönem 20 AKTS zorunlu 10 AKTS seçmelidir. İkinci yıl tez çalışması dersi 60 AKTS üzerinden kredilendirilir. Toplam 120 AKTS’i tamamlayan ve tezden başarılı olan öğrenciler tezli yüksek lisans programından mezun olmaya hak kazanırlar.
Tezli yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. “Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı”, “Aile Planlaması Danışmanlığı”, “Sağlık Bilimlerinde Araştırma” ve “Seminer” zorunlu derslerdir. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alırlar. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması, Üreme Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımı, Ürojinekoloji Hemşireliği, Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Uygulaması, Sağlık Tanılaması, Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I, Aile Planlaması Danışmanlığı Uygulaması, Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği, İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Hemşireliği, Genetik Danışmanlık, Nitel Araştırma Teknikleri, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri, Sağlık Bilimlerinde Temel İstatistik Analizler, dersini alabilirler.
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde “uzman hemşire” ,”klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire” olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi ” , Sağlık Meslek Liselerinde “meslek dersleri öğretmeni” olarak çalışabilirler. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Prof. Dr. Oya KAVLAK
Prof. Dr. Gül ERTEM
Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
Yard. Doç. Dr. Aynur SARUHAN
Yard. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ
Yard. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT
Yard. Doç. Dr. Zeynep DAŞIKAN

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Eğitimi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları

Ek Bilgiler