Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Handan Esen Göktepe-SBE, 0232 3112499, temelonkolojiabd@mail.ege.edu.tr
Semra Yaylacı-Kanserle Savaş Araştıma ve Uyg. Merkezi, 0232 3888600, semra.yaylaqci@gmail.com

Programın Tanıtımı

Kabul ve Kayıt Koşulları:
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 70 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili
Lisans eğitimlerini (Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Tıbbi Biyoloji, Fen, Sağlık Bilimleri, ve Eczacılık Fakültelerinin ilgili bölümleri) tamamlamış adaylar Anabilim Dalımız tarafından açılan Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Yüksek Lisans Programına başvurabileceklerdir. Kanser araştırmalarında temel konuları ele alan ve onkolojik araştırmalarda onkologlarla birlikte onkoloji alnında çalışabilecek araştırmacıların yetişmesi amacıyla yüksek lisans dersler belirlenmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakatta başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Bölüm Olanakları:
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir: EÜTF Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı, Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarı, Tıbbi Genetik AD Laboratuvarı, EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD Laboratuarı, . Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL)
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Laboratuvarı (FABAL)

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Ali VERAL – Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Ayfer HAYDAROĞLU -Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ayşegül UYSAL-Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ -Tıp Fakültesi
Prof Dr. Deniz YALMAN-Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Erhan GÖKMEN-Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Funda YILMAZ BARBET -Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hilmi ORHAN-Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Sami KORKMAZ -Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Mine HEKİMGİL-Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nihal Mete GÖKMEN-Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Özgür ÇOĞULU-Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Perihan ÜNAK-Nükleer Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. H. Seda VATANSEVER -CBÜ Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Yavuz ANACAK -Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi
Prof.Dr. Zeynep ÖZSARAN-Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi
Doç. Dr. Altuğ YAVAŞOĞLU -Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Gülperi ÖKTEM -Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Hüseyin ONAY-Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Handan Ak Çelik -Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Remziye DEVECİ -Fen Fakültesi

Doç Dr Serra KAMER-Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Zuhal EROĞLU -Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ -Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Buket KOSOVA-Tıp Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Nezahat OLACAK-Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi

Anahtar Kelimeler

Kanser biyolojisi, kanser İmmunolojisi, İmmunoterapi, Onkoloji

Ek Bilgiler

Günümüzdeki tıbbi teknolojinin tüm gelişmelerine karşın kanser tedavilerinde arzu edilen sonuçlara ulaşabilmiş değildir. Hala kanser konusunda daha fazla araştırmalara ihtiyaç vardır. Kanser tedavilerine temel olacak kanser araştırmalarında en büyük eksik onkologlarla birlikte çalışacak kanser biyolojisi ve immunolojisi konularında yetişmiş araştırmacıların bulunmayışıdır. Kanserde insanın bağışıklık sisteminin kanser tedavisine yardımcı olmasının sağlanması, kanser aşılarının geliştirilmesi, kanserde immunolojik mekanizmaların anlaşılması kanser tedavilerine büyük katkıda bulunacaktır. Bu program bu boşluğu doldurmak amacıyla kurulmuştur.