Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Handan Esen Göktepe-SBE Temel Onkoloji AD Sekreteri temelonkolojiabd@mail.ege.edu.tr
Semra Yaylacı- EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uyg. Merkez sekreteri semra.yaylaci@gmail.com

Programın Tanıtımı

Bu program ile;
a) Güncel ve çağdaş bir alanda eğitim verileceğinden ‘Vizyon 2023’ e uygun insan gücü sağlanabilecek,
b) Onkoloji alanında yüksek teknoloji ve bilimsel buluşlarda dışarıya bağımlılıktan kurtulma yolunda önemli bir mesafe alınmış olacak,
c) Biyolog, Moleküler Biyolog, Tıbbi Biyolog ve konuyla ilgili diğer temel branşların kanser araştırmalarında medikal alanda çalışabilecek nitelikli bilim insanları olarak yetişmesi sağlanacak ve onlara yeni iş olanakları yaratılacak,
d) Kanser tedavilerinde büyük ümitlerin bağlandığı kanser immunolojisi konusunda eksikliği duyulan araştırmacı ekibin yetişmesi sağlanacak,
e) Yapılacak bilimsel çalışmalar ile üniversitemizin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.
Anabilim Dalında yetiştirilecek öğrencilerin, kanser biyolojisi ve immunolojisi eğitimi ile uzmanlık alanlarına yönelik tez çalışmaları yaparak, araştırma ve uygulamalarda bulunması hedeflenmektedir.
Tanımladığımız hedefler doğrultusunda Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nın “Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı”nı tamamlayan adaylar Temel kanser bilgileri, kanser biyolojisi ve immunoloji bilgileri ile donatılmış, biyolojik ve immunolojik araştırmalar yapabilen, hücre kültürü çalışmaları yapabilen, steril olarak insan sağlığına yönelik çalışmanın prensiplerini bilen ve bu alanda çalışan onkologlara yardımcı olan, medikal alanda onkologlarla çalışma yapabilen, uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek sorunları fark etme becerisine sahip, çözüm yollarını bulmaya yönelik araştırmalar yapabilen yarının bilim insanları olarak yetiştirileceklerdir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240’dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili:
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 5 yıllık Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunu adaylar doğrudan doktora programına başvurabileceklerdir. Lisans düzeyinde mezun olanlar ise (Tıbbi Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji) KBİ, İmmünoloji, Genetik, veya Temel Onkoloji alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip olduktan sonra başvurabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri :
Mezunlar bu eğitimden sonra, üniversiteler, biyomedikal firmalar ya da hücresel tedavi yapabilecek kuruluşlar ve bunların araştırma geliştirme bölümlerinde iş olanağına sahip olabileceklerdir.

Bölüm Olanakları:
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir: EÜTF Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı, Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarı, Tıbbi Genetik AD Laboratuvarı, EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD Laboratuarı, . Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL)

Programın Akademik Kadrosu

Ali VERAL – Tıp Fakültesi
Ayfer HAYDAROĞLU – Tıp Fakültesi
Ayşegül Uysal – Tıp Fakültesi
Cumhur Gündüz – Tıp Fakültesi
Deniz Yalman – Tıp Fakültesi
Erhan Gökmen – Tıp Fakültesi
Funda Yılmaz Barbet – Tıp Fakültesi
Hilmi ORHAN- Eczacılık Fakültesi
Kemal Sami Korkmaz-Biyomühendislik
Mine HEKİMGİL – Tıp Fakültesi
Nihal Mete Gökmen – Tıp Fakültesi
Özgür Çoğulu – Tıp Fakültesi
H. Seda VATANSEVER – CBÜ Tıp Fakültesi
Yavuz ANACAK – Tıp Fakültesi
Zeynep Özsaran – Tıp Fakültesi
Buket KOSOVA – Tıp Fakültesi
Gülperi Öktem – Tıp Fakültesi
Handan Ak Çelik – Tıp Fakültesi
Hüseyin Onay – Tıp Fakültesi
Remziye DEVECİ – Tıp Fakültesi
Serra KAMER
Zuhal Eroğlu
Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ
Nezahat OLACAK
Burçak KARACA

Anahtar Kelimeler

Kanser biyolojisi, kanser İmmunolojisi, İmmunoterapi, Onkoloji

Ek Bilgiler

“Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Doktora Programı” ile kanser biyolojisinin yanı sıra temel immunoloji bilgileri verilecek, programa katılanlar immunite ve kanser, immun sistemin gelişimi, monoklonal antikorlar, spesifik tümör antijenleri, tümör gelişimi, antikor tedavisi, immunoterapötik yaklaşımlar, sitokinler, kanser aşılarının temeli gibi konularda araştırmalar yapabilecek konuma geleceklerdir.