Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı- Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora

Programın İletişim Bilgileri

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM
E.Ü. Hemşirelik Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Bornova/İzmir
Tel: (0232)3115509
e-mail: olcaycam@yahoo.com

Programın Tanıtımı

Psikiyatri Hemşireliği- Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı 1987 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Programın amacı, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği felsefesini içselleştirmiş, ruh sağlığı ve hastalıkları konusundaki kuramsal ve kavramsal bilgilerini tüm bilimlerin bilgileri ile bütünleştiren, bilimsel bakış açısına sahip, duyarlı, hümanist, eğitici, uygulayıcı ve araştırıcı bilim doktoru hemşireler yetiştirmektir. Programda öğrencilerin ruh sağlığını koruma, geliştirme, ruhsal hastalığı olan kişilerin rehabilitasyonunda kaliteli bakım sunma ve bu anlamda öncü olma, toplumun ruh sağlığı gereksinimlerini saptama, alana katkı sağlayacak araştırmalar ile kanıta dayalı uygulamalar yapma ve multidisipliner bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası alanlarda mesleğin gelişmesine katkı sağlama becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.
Programa başvuracak adayların Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans programından mezun olması, ALES ve YDS sınavlarından ya da bu sınavlara eş değer diğer sınavlardan başarılı olması gerekmektedir. ALES için minimum başarı puanı 60, YÖKDİL ya da YDS için minimum başarı puanı 55’dir. Başvuru kriterlerini karşılayan adaylar Anabilim Dalı öğretim üyelerince önce yazılı sınava sonrasında mülakata tabi tutulurlar. Yazılı sınava girmeyen aday mülakata giremez. Bir adayın bilimsel başarı notu; ALES puanının %50’i, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve sınav-mülakat ortalamasının %25’inin toplamıdır. Doktora programında yerleştirme puanı 60 ve üzeridir. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir.
Programdan mezun olmak için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve doktora tezini bitirmesi gerekmektedir. Programın toplam AKTS kredisi 240’dır. Vize ve finaller yıl içerisinde yapılır. Vizelerin %40’ı, finallerin %60’ı alınarak başarı puanı belirlenir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ya da 4 üzerinden 2,5 (CB) olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan başarılı olan doktora öğrencisi tez çalışmalarına başlar. Tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak zorundadır. Tez jüri önünde sözlü olarak savunulur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1331
Prof. Dr. Esra ENGİN http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2847
Prof. Dr. Ayşegül BİLGE http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2762
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2431
Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=770
Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=734
Yard. Doç. Dr. Satı BOZKURT http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2109
Yard. Doç. Dr. Serap YILDIRIM http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=1347&cat=details
Ayrıca anabilim dalımızda sekiz araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Psikiyatri Hemşireliği, Doktora

Ek Bilgiler