Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM
E.Ü. Hemşirelik Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Bornova/İzmir
Tel: (0232)3115509
e-mail:olcaycam@yahoo.com

Programın Tanıtımı

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 1982 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011 yılından itibaren Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Programın amacı; birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirme ve toplum içinde bakımını sağlamak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı uzman hemşireler yetiştirmektir. Programda öğrencilerin, öncelikle psikiyatri klinik uygulama alanları olmak üzere, bireylerin ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal sorunları olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, bireylerin genel ve ruhsal sağlığını kapsamlı olarak değerlendirebilmeleri, ruhsal hastalığı olan bireylere özgü bakımı planlayıp uygulama becerisi kazanmaları, psikososyal uygulama becerilerini ve psikiyatri hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Mezunlarımız hemşirelik eğitimi veren kurumlarda akademisyen olarak çalışmaktadır. Ayrıca yataklı tedavi kurumlarında sorumlu olarak görev yapabilmektedirler. Programa başvuracak adayların Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olması, ALES ve YDS sınavından ya da bu sınavlara eş değer diğer sınavlardan başarılı olması şarttır. ALES için minimum başarı puanı 55, YÖKDİL ya da YDS için minimum başarı puanı 50’dir. Başvuru kriterlerini karşılayan adaylar Anabilim Dalı öğretim üyelerince yapılan mülakata tabi tutulurlar. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 50 ve üzeridir. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir. Programdan mezun olabilmek için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve maksimum iki yıllık bir sürede yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Vize ve finaller yıl içerisinde yapılır. Başarı puanı vizelerin %40’ı, finallerin %60’ı alınarak belirlenir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 2 (CC) olması gerekir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlamak ve her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1331
Prof. Dr. Esra ENGİN http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2847
Prof. Dr. Ayşegül BİLGE http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2762
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2431
Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=770
Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=734
Yard. Doç. Dr. Satı BOZKURT http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2109
Yard. Doç. Dr. Serap YILDIRIM http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=1347&cat=details
Ayrıca anabilim dalımızda sekiz araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Psikiyatri Hemşireliği, Tezli, Yüksek Lisans

Ek Bilgiler