Sağlık Biyoinformatiği Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof.Dr. Ayfer YALÇIN (Anabilim Dalı Başkanı)
Tel: 02323111355
Handan Esen GÖKTEPE (Anabilim Dalı Sekreteri)
Tel: 02323112499

Programın Tanıtımı

Bilim dünyası açısından içinde bulunduğumuz post-genomik çağda bilim ve teknolojik ilerlememe sürecinde milyarlarca biyolojik veriyi yönetme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yönetim sürecinde mevcut yöntemleri iyileştirmek veya alternatif olarak genlerin, genomların, polimorfizmlerin ve bunların farklı patolojik olgularla ilişkisinin analizi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi de gerekmektedir. Günümüzde biyomedikal ve biyolojik bilimleri kapsayan araştırmalar, disiplinlerarası uzmanlığa sahip nitelikli araştırmacı veya uzmanlara ihtiyaç duymakta olup, bu uzmanların biyolojik verilerin rasyonel olarak ele alınması ve analizini yönetebilecek, üretebilecek, katkıda bulunabilecek ve mevcut veri tabanlarını daha ileri düzeyde kullanabilecek kapasitede olması beklenmektedir.
Bu çerçevede Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı kapsamındaki lisansüstü programları muhtelif bilim dallarının katkısıyla multisipliner bir yaklaşımla sürdürülmekte olup, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri açısından aşağıda belirtilen konu ve alanlara odaklanmaktadır.
• Genom biyoinformatiği: Genom analizi, uyum, karşılaştırma ve biyolojik dizilerin açıklanması, genomun evrimsel ve varyasyon analizi, moleküler biyoloji veritabanları ve bunların kullanımı.
• Yapısal biyoinformatik: Biyomoleküllerin yapısal tahmini veya belirlenmesinde kullanılan deneysel yöntemler, biyomoleküler sistemlerin simülasyonu.
• Sistem biyolojisi: Biyolojik ağlar, gen, protein ve metabolik ağların modellenmesi, biyolojik ağların topolojik yönleri ve dinamik davranışlarının incelenmesi.
• Farmakoinformatik: Moleküler kütüphaneler, kütüphanelerin sanal taraması, bilgisayar destekli ilaç tasarımı ve yapı-aktivite ilişkilerinin kantitatif modellemesi.
• Veri madenciliği: Genom biyoinformatiği, yapısal biyoinformatik, sistem biyolojisi, farmakoinformatik alanlarında veri tabanları, yoğun ve kompleks verilerin analizi.
• Biyomedikal bilişim: Sağlık bilgi sistemleri, biyomedikal görüntü analizi, genotip-fenotip ilişkilerinin incelenmesi, bilgi teknolojileri destek sistemleri.
Sağlık Biyoinformatiği yüksek lisans ve doktora programlarından ilgi alanlarına göre yararlanması beklenen meslek grupları arasında biyolojik bilimler ve sağlık bilimleri (biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, tıp, moleküler tıp, eczacılık, veterinerlik), temel bilimler (fizik, kimya, matematik) ve mühendislik bilimleri (bilgisayar, elektronik) mensupları yer almaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr. Cenk SELÇUKİ (http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3979)
Doç.Dr. Buket KOSOVA
(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2331)
Doç.Dr. Burak ORDİN
(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3358)
Yard.Doç.Dr. Özgür GÜMÜŞ
(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2922)

Anahtar Kelimeler

Sağlık Biyoinformatiği, Genom Biyoinformatiği, Yapısal Biyoinformatik, Sistem Biyolojisi, Farmakoinformatik, Veri Madenciliği, Biyomedikal Bilişim

Ek Bilgiler