Bilgilendirme

Aşağıdaki bilgiler Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği sadeleştirilerek hazırlanmıştır. Ayrıca, metnin broşürünü enstitümüz öğrenci işlerinden temin edebilir ya da pdf formatında buradan indirebilirsiniz.

1DOKTORA PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır.

 • Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir.
 • Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir.
 • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.50 (Harf olarak CB) olmalıdır. Yerel kredisi olmayan tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Doktora programını tamamlama süresi; lisans mezunu olarak kabul edilenler için 10 yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler için 8 yarıyıldır.
 • Öğrencinin doktora programı için gereken kredili dersleri tamamlama süresi lisans mezunu olarak kabul edilenler için en fazla 6 yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler için ise en fazla 4 yarıyıldır.

2İLK KAYIT

Kayıt hakkı kazananlar asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları aday numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuruda bulunur. Asil adayın belirlenen tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı tanınır.

3DANIŞMANIN ATANMASI

Öğrenci kayıtlandıktan sonra ilgili anabilim dalı kurulu tarafından 15 gün içerisinde bir danışman belirlenir.

4DANIŞMANIN GÖREVLERİ

Danışmanın görevi; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmektir.

5DERS SEÇİMİ ve KAYIT

 • Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen tarihler arasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS, web adresi: ebys.ege.edu.tr) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Kayıt aşamasında öğrenci, eğer ders dönemindeyse, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan o yarıyılın derslerine, eğer tez dönemindeyse tez çalışmasına kayıtlanmak durumundadır. Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde Danışman Onayı gerekmektedir.
 • Her yarıyılın 3.haftasında danışmanın onayı ile EBYS üzerinden elektronik ortamda ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.
 • Bu tarihler dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir.

6YETERLİLİK SINAVI

 • Yeterlilik sınavı, öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk 3 ay içinde yapılır.
 • Anabilim dalı, 5 kişiden oluşan doktora yeterlilik komitesini enstitüye bildirir. Komite sınavı kendi yapabileceği gibi kendi oluşturduğu en az 3 en çok 5 üyeden oluşan jüriye de yaptırabilir. Yeterlilik sınavı jürisini yeterlilik komitesi belirler.
 • Öğrenci, doktorada yeterlilik sınavına, yüksek lisans derecesiyle en geç 5, lisans derecesiyle en geç 7 yarıyıl sonuna kadar girmek zorundadır.
 • Yazılı ve sözlü olarak uygulanacak sınavların her birinden 100 üzerinden en az 75 alınmalıdır.
 • Başarısızlık durumunda ise öğrenci, bir sonraki yarıyıl tekrar sınava girer.

7TEZ İZLEME KOMİTESİ

Öğrencinin, tez önerisini inceleyen, onaylayan ve tez çalışması süresince 6 aylık periyodlarla çalışmayı ve öğrenciyi denetleyen/değerlendiren bu komite, yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile 1 ay içinde oluşturulur.

8TEZ ÖNERİSİ

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrenci, tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce Tez Önerisi Formuyla beraber yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine dağıtması gerekir.

9TEZ ÖNERİSİNİN ONAYLANMASI

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

10TEZ ÇALIŞMASI

Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında yılda iki kez toplanarak, öğrencinin, danışmanının, desteğiyle yürüttüğü tez çalışmasını değerlendir. İlgili değerlendirmenin sonucu, Enstitüye resmi yazıyla bildirilir.

11TEZ YAZIMI

Öğrenci, tamamladığı tez çalışmasını, SBE-Tez Yazım Kılavuzu’na uygun bir biçimde yazmakla yükümlüdür.

12TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİNİN BELİRLENMESİ

Tez savunma sınavı jürisi 3’ü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az 1’i başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur.

13TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ

 • Enstitü yönetim kurulu tez savunma sınavı için tarih, saat ve yer belirler.
 • Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır.
 • Jüri üyeleri söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ilişkin kişisel raporlarını tez savunma sınavı tarihine kadar hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

14TEZ SAVUNMA SINAVI

Sınav, 60 ile 120 dakika arasında olup, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sunum bölümü dinleyiciye açıktır.

15TEZ SAVUNMA SONRASI

Jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu kararın, ret ve düzeltme olması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi, Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 27. Maddesinde mevcuttur.

16MEZUNİYET

Öğrenci, enstitü tarafından ilan edilen ve mezuniyet için gerekli olan tüm belgeleri enstitüye teslim eder. Mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Doktora Diploması almaya hak kazanır.

1TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır.

 • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
 • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi en az 4, en çok 6 yarıyıldır.
 • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyılda tamamlayabilir.

2İLK KAYIT

Kayıt hakkı kazananlar asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları aday numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuruda bulunur. Asil adayın belirlenen tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı tanınır.

3DANIŞMANIN ATANMASI

Öğrenci kayıtlandıktan sonra ilgili anabilim dalı kurulu tarafından 15 gün içerisinde bir danışman belirlenir.

4DANIŞMANIN GÖREVLERİ

Danışmanın görevi; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmektir.

5DERS SEÇİMİ ve KAYIT

 • Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen tarihler arasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS, web adresi: ebys.ege.edu.tr) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Kayıt aşamasında öğrenci, eğer ders dönemindeyse, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan o yarıyılın derslerine, eğer tez dönemindeyse tez çalışmasına kayıtlanmak durumundadır. Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde Danışman Onayı gerekmektedir.
 • Her yarıyılın 3.haftasında danışmanın onayı ile EBYS üzerinden elektronik ortamda ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.
 • Bu tarihler dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir.

6TEZ ÖNERİSİ

Öğrenci, Tez Önerisi Formunu kullanarak, tezinin başlığı, amacı, hipotezi, kullanacağı gereç ve yöntem gibi gerekli bilgileri, hazırlar ve onaylanmak üzere danışmanına sunar.

7TEZ ÖNERİSİNİN ONAYLANMASI

Danışman, öğrencinin tez önerisini en geç 2. yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne iletir. Tez önerileri Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.

8TEZ ÇALIŞMASI

Öğrenci, yüksek lisans sürecinde tez çalışmasını, danışmanının desteğiyle yürütür.

9TEZ YAZIMI

Öğrenci, tez çalışmasını, SBE-Tez Yazım Kılavuzu’na uygun bir biçimde yazmakla yükümlüdür.

10TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİNİN BELİRLENMESİ

Yüksek lisans tez jürisi, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumu olmak üzere 3 veya 5 üyeden oluşur.

11TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ

 • Enstitü yönetim kurulu tez savunma sınavı için tarih, saat ve yer belirler.
 • Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır.
 • Jüri üyeleri söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ilişkin kişisel raporlarını tez savunma sınavı tarihine kadar hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

12TEZ SAVUNMA SINAVI

Sınav, 45 ile 90 dakika arasında olup, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sunum bölümü dinleyiciye açıktır.

13TEZ SAVUNMA SONRASI

Jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu kararın, ret ve düzeltme olması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi, Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 17. Maddesinde mevcuttur.

14MEZUNİYET

Öğrenci, enstitü tarafından ilan edilen ve mezuniyet için gerekli olan tüm belgeleri enstitüye teslim eder. Mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.