Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Yüksek lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM
E.Ü. Hemşirelik Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Bornova/İzmir
Tel: (0232)3115509
e-mail: olcaycam@yahoo.com

Programın Tanıtımı

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Bu program öğrenciye, toplum ruh sağlığı ve hastalıkları konusundaki güncel bilgi, kavram ve ilkeleri öğrenme ve bunları uygulama, toplum ruh sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarını bilme ve uygulama, ruhsal hastalıkların korunma, tedavi ve rehabilitasyonunda ülkemiz için uygulamalar geliştirme ve uygulamalara katkı sağlama, ruhsal hastalığı olan bireylere etkin bir bakım sunabilmek için gerekli iletişim becerilerini kullanabilme, gerektiğinde psikoterapötik girişimlerde bulunarak kaliteli bakımın sağlanmasında öncü olma, toplum ruh sağlığı ve hastalıkları alanında araştırmalar planlayıp, yürüterek mesleğe bilimsel olarak katkı sağlama ve toplum ruh sağlığı hemşireliğinde önemli olan yasal ve etik konularda bilinçli davranabilme, gerektiğinde hasta haklarının korunmasını sağlama, bireyin aile, toplum ve kültür yapısına göre hemşirelik girişimlerini gerçekleştirme, ruhsal hasta ve ailesine girişimde bulunurken atılgan davranışta bulunma, onlara danışmanlık yapma, ruhsal hastalara çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli gibi özelliklerini değerlendirerek girişimlerde bulunarak ruh sağlığını geliştirme, kriz anlarında birey ve topluma yönelik müdahaleleri geçerli kuramsal bilgiler ışığında planlama ve yönetimini sağlama, kronik ruhsal hastalıklarda ortaya çıkan psikososyal sorunların evde bakım ve rehabilitasyonunda kullanılan modelleri öğrenme ve bakım hizmetlerini toplum ruh sağlığı merkezlerinde uygulayabilmeleri konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırır.
Hemşirelik, sağlık memurluğu ve ebelik lisans mezunu olma, ALES ve YDS sınavlarından ya da bu sınava eş değer diğer sınavlardan yeterli puanları alma başvuru kriterleridir. ALES için minimum başarı puanı 55, YÖKDİL ya da YDS için minimum başarı puanı 50’dir. Başvuru kriterlerini karşılayan adaylar mülakata tabi tutulurlar. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 50 ve üzeridir. Alınan puanlamalara göre adaylar sıralanır ve programa dahil edilir.
Öğretim yılında ağırlıklı teorik olmak üzere, uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olduktan sonra, bir ya da en fazla iki yıl içinde bir yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekir. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir. Vize ve finaller yıl içerisinde yapılır. Vizelerin %40’ı, finallerin %60’ı alınarak başarı puanı belirlenir.
Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir.

Programın Akademik Kadrosu

Prof. Dr. M. Olcay ÇAM http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1331
Prof. Dr. Esra ENGİN http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2847
Prof. Dr. Ayşegül BİLGE http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2762
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2431
Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=770
Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=734
Yard. Doç. Dr. Satı BOZKURT http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2109
Yard. Doç. Dr. Serap YILDIRIM http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=1347&cat=details
Ayrıca anabilim dalımızda sekiz araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Toplum Ruh Sağlığı, Hemşirelik, Yüksek Lisans

Ek Bilgiler