Çerez Örnek

Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Süreci

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır.

 • Program, 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.00 (Harf olarak CC) olmalıdır.
 • Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 • Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en az 2 yarıyıl tez yürütmek koşuluyla 3 yarıyılda tamamlayabilir.

İLK KAYIT

Kayıt hakkı kazananlar asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları aday numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuruda bulunur. Asil adayın belirlenen tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı tanınır.

DANIŞMANIN ATANMASI

Öğrenci kayıtlandıktan sonra ilgili anabilim dalı kurulu tarafından 15 gün içerisinde bir danışman belirlenir.

DANIŞMANIN GÖREVLERİ

Danışmanın görevi; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmektir.

DERS SEÇİMİ ve KAYIT

 • Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen tarihler arasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Kayıt aşamasında öğrenci, eğer ders dönemindeyse, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan o yarıyılın derslerine, eğer tez dönemindeyse tez çalışmasına kayıtlanmak durumundadır. Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde Danışman Onayı gerekmektedir.
 • Her yarıyılın 2.haftasında danışmanın onayı ile EBYS üzerinden elektronik ortamda ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.
 • Bu tarihler dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir.

TEZ ÖNERİSİ

Öğrenci, Tez Önerisi Formunu kullanarak, tezinin başlığı, amacı, hipotezi, kullanacağı gereç ve yöntem gibi gerekli bilgileri, hazırlar ve onaylanmak üzere danışmanına sunar.

TEZ ÖNERİSİNİN ONAYLANMASI

Danışman, öğrencinin tez konusunu en geç 2. yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne iletir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onayı ile kesinleşir.

TEZ ÇALIŞMASI

Öğrenci, yüksek lisans sürecinde tez çalışmasını, danışmanının desteğiyle yürütür.

TEZ YAZIMI

Öğrenci, tez çalışmasını, SBE-Tez Yazım Kılavuzu’na uygun bir biçimde yazmakla yükümlüdür.

 TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİNİN BELİRLENMESİ

Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur.

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ

 • Enstitüye basılı tez elden teslim edilir. Ayrıca tez orijinallik raporu alınabilmesi için Anabilim Dalı aracılığıyla EDYS üzerinden Enstitüye gönderilir.
 • Enstitü, Tez Orjinallik Raporunu Turnitin yazılımı aracılığı ile hazırlar ve Jüri Üyelerine iletir.
 • Danışmanlar enstitüye teslim öncesi tezi Turnitin ile tarayıp benzeşimler üzerinden öğrenciye geri bildirim vererek, son teslim öncesi metin üzerinde çalışabilirler.
 • Enstitü yönetim kurulu tez savunma sınavı için tarih, saat ve yer belirler.
 • Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır.
 • Jüri üyeleri söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ve tez orijinallik raporuna ilişkin kişisel raporlarını tez savunma sınavı tarihine kadar hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

TEZ SAVUNMA SINAVI

Sınav, 45 ile 90 dakika arasında olup, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

TEZ SAVUNMA SONRASI

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

MEZUNİYET

Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla öğrenci, enstitü tarafından ilan edilen ve mezuniyet için gerekli olan tüm belgeleri enstitüye teslim eder. Mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN, TESLİM ETMELERİ GEREKEN DOKÜMANLAR

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ